Projekty a zájmové činnosti

Malá technická univerzita

Ve školním roce 2020 – 2021 budeme pokračovat v projektu Malá technická univerzita. V rámci projektu si s dětmi zahrajeme na architekty, elektrikáře, instalatéry, kartografy, stavitele věží a mostů, vodohospodáře, projektanty, energetiky aj. Budeme pracovat se speciálně upravenou stavebnicí typu lego, doplněnou různými díly k jednotlivým tématům.

Vzdělávací lekce jsou zábavné a zároveň poučné:

 • rozvíjejí technické a logické schopnosti dětí
 • rozvíjejí představivost
 • pomáhají dětem objasnit a pochopit, jak vznikají a fungují stavby
 • učí děti orientovat se v plánku, nákresu a pracovat podle něj
 • propojují čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost

Říjen: Stavitel města

Listopad: Malý architekt

Prosinec: Malý inženýr

Leden: Malý projektant

Únor: Malý vodohospodář

Březen: Malý energetik

Duben: Stavitel mostů

Květen: Stavitel věží

Více informací o projektu získáte na www.mtuni.cz

Projekt bude probíhat ve třídách Sluníčka a Motýlci. Projektem děti provedou p. učitelky Bc. Lenka Malotová a Hana Michalíčková, DiS.

Pohybové hrátky

Pohybové hry jsou pro děti předškolního věku ideálním prostředkem k rozvoji nejen pohybových schopností a dovedností, ale i celé osobnosti. Při hře se dítě učí kooperaci a spolupráci ve dvojici i ve skupině hráčů, postupně se seznamuje s jednoduchými pravidly a učí se je respektovat. Hrou se rozvíjí jemná i hrubá motorika, koordinace pohybů, orientace a v neposlední řadě se zlepšuje i řečový vývoj.

Co budeme dělat:

· rozvíjet švih a postřeh – hry s míčem (míčovaná, předávaná, hra na veverky a kuny atd.)

· spolupracovat a domlouvat se s kamarády – hry s padákem

· kličkovat mezi překážkami – různé motorické a opičí dráhy

· využívat ke hře různé tělocvičné náčiní – lavička, žebřiny, trampolína, žíněnka apod.

· cvičit samostatně, ale i ve dvojici – různé protahovací cviky, dechové a relaxační cvičení

· zapracujeme na rychlosti a obratnosti – různé honičky (jednoduchá, hadí, „štronzo“, čertovská, honička dvojic atd.).

Cíl:

ü upevnění pravolevé orientace a celkové orientace v prostoru a v rovině

ü naučit se a dodržovat pravidla jednoduchých míčových her

ü motivace dětí k pohybu

ü bezpečné, ale zábavné hraní

Pohybové hrátky budou probíhat ve čtvrtek 1x za 14 (lichý týden), od 14.30 hod – 15.15 hod v tělocvičně s paní uč. Bc. Klárou Bláhovou

Výtvarné hrátky

Hravou a zajímavou formou výtvarných činností budeme u dětí rozvíjet fantazii, představivost, zručnost, pozornost, smyslové vnímání. Děti si budou procvičovat a zdokonalovat jemnou motoriku, vizuomotoriku, správné a uvolněné držení tužky, štětce, držení nůžek při:

 • Kreslení a malování – procvičování znalosti barev
 • obkreslování
 • stříhání
 • práce s lepidlem
 • práce s modelovací hmotou
 • práce s přírodninami

Výtvarné hrátky budou probíhat 1x za 14 dní v pondělí (sudý týden) od 14:15, ve třídě Sluníček.

Povede paní uč. Bc. Jiřina Vacková

Logohrátky

Doplňková činnost logopedické prevence Logohrátky je zaměřená na procvičení a uvolnění mluvidel.

Společně procvičíme mluvidla a dýchání, užijeme si legraci s gymnastikou jazyka, zahrajeme si různé hry, a také si budeme povídat.  Dále se naučíme spoustu krásných básniček, zazpíváme si a zahrajeme na hudební nástroje. Můžete se těšit i na nejrůznější pracovní listy a další zajímavé úkoly.

Logohrátky jsou určeny pro předškolní děti s doprovodem jednoho z rodičů.

Během lekcí procvičíme:

 • artikulaci a dýchání
 • rytmizaci a motoriku
 • slovní zásobu
 • zrakové a sluchové vnímání
 • prostorovou orientaci
 • paměť a myšlení
 • grafomotoriku
 • jemnou a hrubou motoriku
 • schopnost samostatně vyprávět

Činnost logopedické prevence bude probíhat ve čtvrtek 1x za 14 dní (sudý týden).  Od 14:30 hodin ve třídě Sluníčka.

 Logohrátkami vás bude provázet logopedická asistentka, p. uč. Hana Michalíčková, DiS.

 

 

Edukativně stimulační činnosti – příprava na školu

Snahou a cílem ESČ je hravou formou rozvíjet schopnosti vedoucí k úspěšnému zvládnutí zápisu do ZŠ a připravit děti pro vstup do školy.

Připraveno je 10 lekcí nebo i více podle potřeb dětí, které budou probíhat v každém sudém týdnu od 14:30 do15:15.

. Hrubá motorika, jemná motorika grafomotorika a motorika mluvidel – pohybové aktivity, cvičení prstů, sebeobslužné činnosti, pohyb jazyk, rtů, mimika, správné dýchání.

· Sluch a sluchová paměť – opakování dvojverší, jednoduché věty, souvětí, rozšiřování věty, trénování dlouhodobé paměti

· Zrakové vnímání – nesmyslné obrázky, hledání nepravdivých situací, hledání rozdílů, skládání obrázků z dílů a zraková paměť – zapamatuj si

· Rozumové schopnosti – barvy základní a doplňkové, geometrické tvary, početní představy, mechanické počítání, porovnávání počtu, lidské tělo, prostorové vztahy, pravo – levá orientace, rodina, časové vztahy, zvířata a jejich mláďata

· Slovní zásoba a porozumění řeči – pasivní a aktivní slovní zásoba, manipulace s předměty podle pokynů, výběr obrázků podle pokynů, vyčlenění ze skupiny, slova opačného významu, protiklady, chápání citově zabarvené věty

· Sluchové vnímání a fonematický sluch – rozlišování okolních zvuků, rozlišování slov podle obrázků, rozlišování slabik, rozlišování slov pouze sluchem, tichá pošta

· Rytmické cítění – rytmizace, vytleskávání, vyťukávání slov, opakování daného rytmu, rytmizace vlastního jména slabikování slov, hláskování slov, rozlišení první slabiky ve slově, rozlišení poslední slabiky ve slově, určení první hlásky ve slově, určení poslední hlásky ve slově

· Gramatická rovina jazyka – používání předložek, sloves a skloňování podstatných jmen, slovosled, vytváření množného čísla, vytváření jednotného čísla, tvoření gramaticky správného tvaru podstatných jmen, tvoření a chápání gramaticky správné věty, porovnávání věcí podle velikosti, zdrobněliny, porovnávání a stupňování přídavných jmen, určování povolání podle popisu činnosti, tvoření rýmů

· Souvislé vyjadřování a vlastní projev – popis obrázků, sestavení dějové posloupnosti, vyprávění příběhu podle čtveřice obrázků, znalost pohádkových postav, reprodukce pohádky, vyprávění vlastního zážitku, přednes básně, zpěv písně, zdvořilostní návyky

Činnosti povede p. učitelka Zdena Jírů

Seznámení s anglickým jazykem

Lektorka kurzu:

Kurzem děti povede Mgr. Aneta Štěpánková, DiS., která vystudovala předškolní a mimoškolní výuku , speciální pedagogiku a učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Zároveň absolvovala kurz „Anglicky s dětmi pro děti 0 – 3 a 3 – 6 let“. V Humpolci vede Kids club ANETA. Je jedinou zprostředkovatelkou Angličtiny Montessori cestou na Vysočině.

Čas kurzu:

         Lektorka bude do MŠ docházet v odpoledních hodinách 1x za 14 dní (lichý týden).

         Sluníčka: od 14.15 hodin

         Motýlci: od 14.45 hodin

Cíl kurzu:

 • osvojit si základy anglického jazyka zábavnou a hravou formou
 • překonat strach z používání nemateřského jazyka
 • porozumět jednoduchým větám a frázím
 • vytvořit si základní slovní zásobu

Kroužek je ZDARMA v rámci projektu „MAP II pro Humpolecko“ pouze pro tento školní rok 2020/2021. Zahájení kroužku je 5.10.2020.