Projekty a zájmové činnosti

Malá technická univerzita

Ve školním roce 2020 – 2021 budeme pokračovat v projektu Malá technická univerzita. V rámci projektu si s dětmi zahrajeme na architekty, elektrikáře, instalatéry, kartografy, stavitele věží a mostů, vodohospodáře, projektanty, energetiky aj. Budeme pracovat se speciálně upravenou stavebnicí typu lego, doplněnou různými díly k jednotlivým tématům.

Vzdělávací lekce jsou zábavné a zároveň poučné:

 • rozvíjejí technické a logické schopnosti dětí
 • rozvíjejí představivost
 • pomáhají dětem objasnit a pochopit, jak vznikají a fungují stavby
 • učí děti orientovat se v plánku, nákresu a pracovat podle něj
 • propojují čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost

říjen: Stavitel města

listopad: Malý architekt

prosinec: Malý inženýr

leden: Malý projektant

únor: Malý vodohospodář

březen: Malý energetik

duben: Stavitel mostů

květen: Stavitel věží

Více informací o projektu získáte na www.mtuni.cz

Projekt bude probíhat ve třídách Sluníčka a Motýlci. Projektem děti provedou p. učitelky Bc. Lenka Malotová a Hana Michalíčková, DiS.

Pohybové hrátky

Pohybové hry jsou pro děti předškolního věku ideálním prostředkem k rozvoji nejen pohybových schopností a dovedností, ale i celé osobnosti. Při hře se dítě učí kooperaci a spolupráci ve dvojici i ve skupině hráčů, postupně se seznamuje s jednoduchými pravidly a učí se je respektovat. Hrou se rozvíjí jemná i hrubá motorika, koordinace pohybů, orientace a v neposlední řadě se zlepšuje i řečový vývoj.

Co budeme dělat:

· rozvíjet švih a postřeh – hry s míčem (míčovaná, předávaná, hra na veverky a kuny atd.)

· spolupracovat a domlouvat se s kamarády – hry s padákem

· kličkovat mezi překážkami – různé motorické a opičí dráhy

· využívat ke hře různé tělocvičné náčiní – lavička, žebřiny, trampolína, žíněnka apod.

· cvičit samostatně, ale i ve dvojici – různé protahovací cviky, dechové a relaxační cvičení

· zapracujeme na rychlosti a obratnosti – různé honičky (jednoduchá, hadí, „štronzo“, čertovská, honička dvojic atd.).

Cíl:

ü upevnění pravolevé orientace a celkové orientace v prostoru a v rovině

ü naučit se a dodržovat pravidla jednoduchých míčových her

ü motivace dětí k pohybu

ü bezpečné, ale zábavné hraní

Pohybové hrátky budou probíhat ve čtvrtek 1x za 14 (lichý týden), od 14.30 hod – 15.15 hod v tělocvičně s paní uč. Bc. Klárou Bláhovou

Výtvarné hrátky

Hravou a zajímavou formou výtvarných činností budeme u dětí rozvíjet fantazii, představivost, zručnost, pozornost, smyslové vnímání. Děti si budou procvičovat a zdokonalovat jemnou motoriku, vizuomotoriku, správné a uvolněné držení tužky, štětce, držení nůžek při:

 • Kreslení a malování – procvičování znalosti barev
 • obkreslování
 • stříhání
 • práce s lepidlem
 • práce s modelovací hmotou
 • práce s přírodninami

Výtvarné hrátky budou probíhat 1x za 14 dní v pondělí (sudý týden) od 14:15, ve třídě Sluníček.

Povede paní uč. Bc. Jiřina Vacková

Logohrátky

Doplňková činnost logopedické prevence Logohrátky je zaměřená na procvičení a uvolnění mluvidel.

Společně procvičíme mluvidla a dýchání, užijeme si legraci s gymnastikou jazyka, zahrajeme si různé hry, a také si budeme povídat.  Dále se naučíme spoustu krásných básniček, zazpíváme si a zahrajeme na hudební nástroje. Můžete se těšit i na nejrůznější pracovní listy a další zajímavé úkoly.

Logohrátky jsou určeny pro předškolní děti s doprovodem jednoho z rodičů.

Během lekcí procvičíme:

 • artikulaci a dýchání
 • rytmizaci a motoriku
 • slovní zásobu
 • zrakové a sluchové vnímání
 • prostorovou orientaci
 • paměť a myšlení
 • grafomotoriku
 • jemnou a hrubou motoriku
 • schopnost samostatně vyprávět

Činnost logopedické prevence bude probíhat ve čtvrtek 1x za 14 dní (sudý týden).  Od 14:30 hodin ve třídě Sluníčka.

 Logohrátkami vás bude provázet logopedická asistentka, p. uč. Hana Michalíčková, DiS.

 

 

Edukativně stimulační činnosti – příprava na školu

CO JSOU TO EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ ČINNOSTI?

Snahou a cílem ESČ je hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti vedoucí k úspěšnému zvládnutí zápisu do ZŠ a připravit děti pro vstup do školy. Aby byl tento proces osvojování zvládnutý bez problémů, tak je zapotřebí, aby se celá řada funkcí, podílející se na tomto procesu, rozvíjela společně a v souhře.

Lekce jsou zaměřeny na tyto oblasti:

 • Jemná motorika a grafomotorika
 • Řeč a myšlení
 • Sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť
 • Zrakové vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť
 • Prostorová, časová, pravolevá orientace
 • Základy matematických představ
 • Rozvoj rozumového a logického myšlení

Jak často a kde?

ESČ jsou rozděleny do 10 – 12 lekcí a budou probíhat pravidelně 1x za 14 dní ve středu.

Středa (lichý týden), 14.30  –  15.15. povede p. uč. Dagmar Svobodová, ve třídě MOTÝLCI.

Středa (sudý týden), 14.30.  – 15.15. povede p. uč. Zdena Jírů, ve třídě SLUNÍČKA.

 

Seznámení s anglickým jazykem

Lektorka kurzu:

Kurzem děti povede Mgr. Aneta Štěpánková, DiS., která vystudovala předškolní a mimoškolní výuku , speciální pedagogiku a učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Zároveň absolvovala kurz „Anglicky s dětmi pro děti 0 – 3 a 3 – 6 let“. V Humpolci vede Kids club ANETA. Je jedinou zprostředkovatelkou Angličtiny Montessori cestou na Vysočině.

Čas kurzu:

         Lektorka bude do MŠ docházet v odpoledních hodinách 1x za 14 dní (lichý týden).

         Sluníčka: od 14.15 hodin

         Motýlci: od 14.45 hodin

Cíl kurzu:

 • osvojit si základy anglického jazyka zábavnou a hravou formou
 • překonat strach z používání nemateřského jazyka
 • porozumět jednoduchým větám a frázím
 • vytvořit si základní slovní zásobu

Kroužek je ZDARMA v rámci projektu „MAP II pro Humpolecko“ pouze pro tento školní rok 2020/2021. Zahájení kroužku je 5.10.2020.