Školní vzdělávací program

červen

oslavujeme den dětí 

 * upevňujeme poznatky o bezpečnosti a podpoře zdraví

* chodíme na vycházky do okolí * rozvíjíme pohybové dovednosti a fyzickou zdatnost

* využíváme různé výtvarné techniky – skládáme, stříháme, lepíme, malujeme

 * hrajeme si se slovy a říkadly

* poznáváme svět * hrajeme pohybové hry na školní zahradě

 * loučíme se s předškoláky

květen

 

* rozvíjíme poznatky o životě zvířat domácích, volně žijících a v ZOO

* procvičujeme početní představy

* rozšiřujeme slovní zásobu vyprávěním

* stavíme stavby z písku

* hrajeme míčové hry ve třídě, v tělocvičně a na školní zahradě

* rozvíjíme logické myšlení hádankami

* učíme se spolupracovat ve skupině

* upevňujeme citové vazby k rodině

* rozlišujeme a pojmenováváme dopravní prostředky

duben

* pozorujeme změny v počasí a přírodě

* poznáváme dopravní prostředky a jejich využití

* seznamujeme se s bezpečností silničního provozu

* poznáváme lidské tělo a zdravý životní styl

* využíváme různých materiálů k výtvarnému vyjádření

* procvičujeme početní představy

* pojmenováváme domácí zvířata a jejich mláďata; způsob života

* rozvíjíme kooperativní a prosociální dovednosti

* námětové hry, dramatizace

březen

* rozvíjíme poznatky o přírodě a zvířatech

* pozorujeme probouzející se přírodu při vycházkách

* procvičujeme početní představy – počet, třídění, porovnávání, řazení

* učíme se popsat situaci vlastními slovy, podle obrázků

* rozvíjíme pohybové dovednosti cvičením i při hrách

* tvoříme z papíru – stříháme, lepíme, kreslíme, malujeme, hrajeme si s barvou

* učíme se zpívat s oporou učitelky a poslouchat hudbu

* učíme se pojmenovávat pracovní činnosti dospělých

únor

* radostně prožíváme masopustní období – seznamujeme se s lidovými tradicemi, zvyky

* hrajeme společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

* učíme se spolupracovat, domlouvat se, respektovat druhého – činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

* vyprávíme si a posloucháme pohádky a příběhy s estetickým obsahem a poučením – dramatické činnosti

* kreslíme a malujeme obrázky se zimní tématikou

* hledáme rozdíly v počasí (zima/léto)

* pohybové činnosti venku i uvnitř

leden

pozorujeme krásy přírody a poznáváme změny v počasí

* experimentujeme s materiály, které zimní období nabízí

* rozvíjíme komunikační dovednosti se zimními říkadly

* cvičíme s různými předměty

* povídáme si o tom, co dělají ptáci a zvířata v zimě (jak se o ně můžeme starat)

* radujeme se ze sněhu, stavíme sněhuláky, hrajeme hry ve sněhu

* rozvíjíme početní představy – počítáme sněhuláky, zvířátka apod

prosinec

 

seznamujeme se s tradicemi (čert, Mikuláš, Vánoce..)

*rozvíjíme komunikační schopnosti při mluvení, recitaci, jaz. cvičení

*pozorujeme změny v přírodě

*rozvíjíme fantazii při výtvarných činnostech

*rozvíjíme pohybové dovednosti při cvičení a hudebně-pohybových hrách

*radostně prožíváme vánoční čas s koledami a dárečky

*seznamujeme se s dětskými knihami a ilustracemi s vánoční tematikou

*modelujeme vánoční cukroví

*rozvíjíme poznatky o rodině

listopad

 

* vytváříme pozitivní vztah k živé přírodě, jejíž jsme součástí

* poznáváme volně žijící zvířata

* učíme se umístit předměty v prostoru

* rozvíjíme smysl pro rytmus

* poznáváme barvy základní i doplňkové

* procvičujeme dechová a rytmická cvičení

* učíme se chránit své zdraví

* poznáváme moudrost v pohádkách

 

říjen

 

* seznamujeme se se znaky podzimu

* učíme se pojmenovat různé druhy ovoce a zeleniny

* rozvíjíme pohybové dovednosti (chůzi, běh, lezení, skoky)

* užíváme a rozvíjíme smysly

* učíme se experimentovat s materiálem a předměty

* upevňujeme pocit sounáležitosti s živou přírodou

* procvičujeme spojení pohybu a zpěvu

* rozšiřujeme slovní zásobu při hrách

září

* seznamujeme se s prostředím mateřské školy

* poznáváme nové kamarády, učíme se znát jejich jména

* učíme se zdravit a reagovat na pozdrav

* vytváříme pravidla soužití ve třídě

* rozvíjíme dovednosti při hře

* učíme se hrát si s kamarády, spolupracovat a pomáhat si

* poznáváme hračky ve třídě, učíme se je po sobě vždy uklidit

* cvičíme pro zdraví i radost